ရုံးအဖွဲ့

    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးအဖွဲ့ကို အောက်ပါဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည် – –

 (က) အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၊

 (ခ) မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊

 (ဂ) စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၊

 (ဃ) ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၊

 (င) ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၊

 (စ) ဦးစီးရုံး။

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး ရုံးအဖွဲ့၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က တာဝန်ပေးအပ်သော ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စ များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ပြည်တွင်း ပြည်ပသို့ သင်တန်းသားများ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး အစီအစဉ်ဖြင့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ)  ပြည်တွင်း ပြည်ပနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၊ ပြပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်စေလွှတ်ရန် ကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ  ဌာနအသီးသီးက တင်ပြသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များကို မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ  စိစစ်ခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ်  ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတို့အကြား သဘောတူထားသည့် စာချုပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ)    ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့က မေးမြန်းသည့်မေးခွန်းများ ဖြေကြားခြင်း၊ ကတိကဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ဥပဒေအကြံဉာဏ် တောင်းခံခြင်းအပေါ် သဘောထားပြန်ကြားခြင်းတို့တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(င)    ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အမှာစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း၊
(စ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ မူဝါဒနှင့် ဌာနအလိုက် ဆောင်ရွက်ချက်များကို လေ့လာ စိစစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ထံ တင်ပြခြင်း။

စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ နှစ်ရှည်၊ နှစ်တို၊ နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံခြင်းတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ဌာနများ၏ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းများကို စုစည်း ပြုစုခြင်း၊
(ဃ)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အသုံးပြု၍ စုစည်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(င)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်  ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများ ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ချိတ်ဆက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ)  ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ)   ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက သုတေသန လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊
(ဇ) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများ ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများကို သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အသုံးပြု၍ ထိန်းသိမ်းခြင်း။

ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး စာရင်းများကို လစဉ်စိစစ်ရာတွင် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ ရငွေ၊ သုံးငွေ သုံးစွဲမှုမှန်ကန်ရေးအတွက် လေ့လာပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ထံ တင်ပြခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းတို့ ဆက်သွယ်ရာတွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများ၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ဆက်သွယ်ရာတွင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်တွင်း ပြည်ပ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊
(ဃ)    နိုင်ငံတကာ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူစုဆောင်းခြင်းနှင့် လိုအပ်ပါက သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(င)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှ ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မမှန်မကန်သတင်းဖြန့်ဝေမှုကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဦးစီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ –

(က)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် ဒုတိယရှေ့နေချုပ်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ဌာန၊ ဌာနခွဲတာဝန်ခံများ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ မှတ်တမ်းများကို ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ဃ)   တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။