မဲစာရင်းတွင် အမည်စာရင်းထည့်သွင်းပေးရန် လျှောက်ထားရမည့်နေ့ရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း