တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅/၂၀၂၀)