ဥပေဒ

.

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ရွာေဖြရန္
Title
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥပေဒအမွတ္ ၊ ၄/၂၀၁၁) Read it ...
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ ဥပေဒ Read it ...
ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄။) Read it ...
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃။) Read it ...
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၆။) Read it ...
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥပေဒအမွတ္၊ ၁၆/၂၀၁၁) Read it ...
စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀။) Read it ...
စူရတီဘာရားဘဇား (သိမ္ႀကီးေစ်း) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ နည္းဥပေဒမ်ား၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ ( ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ နည္းဥပေဒအမွတ္ ၃၃၈) Read it ...
စူရတီဘာရားဘဇား (သိမ္ႀကီးေစ်း) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ နည္းဥပေဒမ်ား၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ ( ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ နည္းဥပေဒအမွတ္ ၇၂) Read it ...
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၃၁။) Read it ...
တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအသံုးျပဳျခင္းဥပေဒ Read it ...
တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ Read it ...
တရားရံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဥပေဒ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇။) Read it ...
တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ဥပေဒ Read it ...
တိရိစၦာန္က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ Read it ...
တိုင္းရင္းေဆးဝါးဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၈။) Read it ...
တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂။) Read it ...
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ Read it ...
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒ Read it ...
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္၊ ၃/၂၀၁၁) Read it ...
တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြ ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၆။) Read it ...
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ Read it ...
တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀။) Read it ...
ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒအမွတ္၊ ၁၇/ ၂၀၁၁) Read it ...
ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအႏၱရယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈။) Read it ...
နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအေဆာက္အအံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒ Read it ...
နိုင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၂။) Read it ...
ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၀။) Read it ...
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉။) Read it ...
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၉။) Read it ...

Pages