ေျမပံုအညႊန္း

 1. အဖြင့္စာမ်က္ႏွာ
 2. ဌာန၏အေၾကာင္း
  • သမိုင္းေနာက္ခံ
  • ေခတ္အဆက္ဆက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား
  • လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
 3. ဥပေဒ႐ံုးအဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းပံု
 4. ဖြဲ႕စည္းပံု
  • စီမံေရးရာဌာန
  • တရားစြဲႏွင့္အမႈလိုက္ဌာန
  • ဥပေဒအႀကံေပးေရးဌာန
  • ဥပေဒမ်ားစိစစ္ေရးဆြဲေရးဌာန
 5. ဥပေဒ
 6. ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း
  • ဂ်ာနယ္မ်ား
 7. အစီရင္ခံစာ
 8. ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
 9. သတင္းမ်ား
 10. ေၾကျငာခ်က္မ်ား
 11. ဓာတ္ပံုမ်ား
 12. ဆက္သြယ္ရန္
 13. ေျမပံုအညႊန္း