ေခတ္အဆက္ဆက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား

ေခတ္အဆက္ဆက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠဌႏွင့္ လက္ရွိ
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

စဥ္

အမည္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ကာလ

မွတ္ခ်က္

 

 

မွ

အထိ

 

၁။

ဦးခ်န္ထြန္း

၁၉၄၈

၃၀-၆-၅၃

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၂။

ဦးခြ်န္ေဖာင္း(ခ)ဦးအုန္းခင္

၁-၇-၅၃

၃၁-၁၀-၅၃

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၃။

ဦးခ်န္ထြန္းေအာင္

၁-၁၁-၅၃

၃၁-၁၂-၅၃

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၄။

ဦးခ်န္ထြန္း

၁-၁-၅၄

၁-၁၀-၅၄

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၅။

ဦးခ်န္ထြန္းေအာင္

၂-၁၀-၅၄

၁၆-၃-၅၅

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၆။

ဦးခြ်န္ေဖာင္း(ခ)ဦးအုန္းခင္

၁၇-၃-၅၅

၂၈-၂-၅၇

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၇။

ေဒါက္တာဘဟန္

၁-၃-၅၇

၂၈-၁၀-၅၈

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၈။

ဦးဘစိန္

၂၉-၁၀-၅၈

၄-၄-၆၀

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၉။

ဦးရန္ေအာင္

၅-၄-၆၀

၂၁-၃-၆၁

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၁၀။

ဦးဘေဆြ

၁-၄-၆၁

၇-၃-၆၂

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၁၁။

ဦးဘစိန္

၈-၃-၆၂

၂၅-၉-၇၁

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၁၂။

ပါေမာကၡဦးလွေအာင္

၂၅-၉-၇၁

၄-၃-၇၄

ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၁၃။

ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၀င္း

၄-၃-၇၄

၈-၁၁-၈၁

ျပည္သူ႕ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠဌ

၁၄။

ဦးျမင့္ေမာင္

၉-၁၁-၈၁

၂၆-၇-၈၈

ျပည္သူ႕ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠဌ

၁၅။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္

၂၇-၇-၈၈

၁၉-၈-၈၈

ျပည္သူ႕ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠဌ

၁၆။

ဦးေသာင္းတင္

၁၉-၈-၈၈

၁၈-၉-၈၈

ျပည္သူ႕ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠဌ

၁၇။

ဦးသာထြန္း

၂၇-၉-၈၈

၉-၅-၂၀၀၃

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၁၈။

ဦးေအးေမာင္

၂၂-၇-၂၀၀၃

၃၀-၃-၂၀၁၁

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၁၉။

ေဒါက္တာထြန္းရွင္

၃၀-၃-၂၀၁၁

၃၀-၃-၂၀၁၆

ျပည္ေထာင္စုေရွ့ေနခ်ဳပ္

၂၀။

ဦးထြန္းထြန္းဦး

၅-၄-၂၀၁၆

ယေန႔အထိ

ျပည္ေထာင္စုေရွ့ေနခ်ဳပ္

ေခတ္အဆက္ဆက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

စဥ္

အမည္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ကာလ

မွတ္ခ်က္

 

 

မွ

အထိ

 

၁။

ဦးဘေမာ္

၁၉၇၂

၁၉၇၄

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၂။

ဦးေက်ာ္၀င္း

၂၇-၉-၈၈

၁၁-၄-၈၉

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၃။

ဦးခင္ေမာင္ေအး

၁၁-၄-၈၉

၁-၂-၂၀၀၃

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၄။

ေဒါက္တာထြန္းရွင္

၂-၂-၂၀၀၃

၃၀-၃-၂၀၁၁

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၅။

ဦးဟန္ရွိန္

၂-၂-၂၀၀၃

၁၈-၆-၂၀၀၆

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၆။

ဦးျမင့္ႏိုင္

၂-၂-၂၀၀၃

၁၁-၃-၂၀၁၀

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၇။

ဦးထြန္းထြန္းဦး

၁၁-၈-၂၀၀၆

၃၀-၃-၂၀၁၆

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

၈။

ဦးဝင္းျမင့္

၁၂-၅-၂၀၀၆

ယေန႔အထိ

ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္

 

ေခတ္အဆက္ဆက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-

စဥ္

အမည္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ကာလ

မွတ္ခ်က္

 

 

မွ

အထိ

 

၁။

ဦးေမာင္ေမာင္ၾကည္

၁၉-၃-၁၉၇၂

၁၉၇၅

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၂။

ဦးမ်ဳိးထြန္းလင္း

၁၉-၁၂-၁၉၇၅

၂၈-၂-၁၉၈၉

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၃။

ဦးေသာင္းညြန္႕

၂၅-၅-၁၉၈၉

၁၂-၉-၁၉၉၂

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၄။

ဦးေက်ာ္ေအး

၁၄-၉-၁၉၉၂

၁၇-၁၂-၁၉၉၈

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၅။

ေဒါက္တာထြန္းရွင္

၂၂-၂-၁၉၉၉

၁-၂-၂၀၀၃

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၆။

ဦးျမညိမ္း

၂၉-၅-၂၀၀၃

၁၉-၆-၂၀၀၆

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၇။

ဦးတင္ျမင့္

၂၂-၉-၂၀၀၆

၂၂-၆-၀၉

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၈။

ဦးဟန္ညႊန္႕

၂၃-၆-၂၀၀၉

၁၈-၁-၂၀၁၀

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (တာ၀န္)

၉။

ေဒၚက်င္စန္း

၁၈-၁-၂၀၁၀

၁၀-၃-၂၀၁၀

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (တာ၀န္)

၁၀။

ဦးျမင့္၀င္း

၁၀-၃-၂၀၁၀

၃-၇-၂၀၁၂

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (တာ၀န္)

၁၁။

ဦးေက်ာ္ဆန္း

၄-၇-၂၀၁၂

၂၉-၃-၂၀၁၆

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

၁၂။

ေဒၚႏုႏုယဥ္

၂၉-၃-၂၀၁၆

ယေန႔အထိ

အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္