ဥပေဒအႀကံေပးေရးဦးစီးဌာန

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒတို႔အရ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ၂(ဋ)အရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ  သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဌ) အရ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာမ်ား၊ သေဘာ တူညီခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ တာဝန္ဝတၱရား မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးေရး ဦးစီးဌာနကို ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

 ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ ၄၁ အရ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးေရးဦးစီးဌာနကို  ေအာက္ပါဌာနခြဲမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္-         

     (က) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ အာဆီယံဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ၊

     (ခ) စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းဌာနခြဲ၊၊

     (ဂ) အေထြေထြ ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးေရးဌာနခြဲ။

 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ အာဆီယံေရးရာဌာနခြဲ

       အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အာဆီယံေရးရာဌာနခြဲကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ၄၂(က)အရ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤဌာနကို ဌာန၂၊ဌာနခြဲ(၄)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းသတ္မွတ္ထား ပါသည္။ 

ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးရသည့္ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား

      အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အာဆီယံဥပေဒေရးရာဌာနခြဲသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ နည္းဥပေဒ မ်ား၊ နည္းဥပေဒ ၄၁ အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးက ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ စိစစ္ၿပီး ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေပးရပါသည္-

 (က) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံ ခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား၊

 (ခ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ႐ုံးဖြင့္လွစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊

 (ဂ) လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊

 (ဃ) နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေရး၊ နယ္ျခားေဒသ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ား၊

 (င) ႏွစ္နိုင္ငံေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရး၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား

 (စ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္တမ္းမ်ား၊

 (ဆ) မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက နည္းပညာ၊ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊

 (ဈ) ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းက အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ား၊

 (ည) ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ကုန္သြယ္မွု၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ ယဥ္ေက်းမွု ႏွင့္ အျခားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ား၊

 (ဋ) စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းရွိသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမွု မွတ္တမ္းမ်ား၊ သေဘာတူညီမွု မွတ္တမ္းမ်ားမ်ား၊ အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခား စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊

 (ဌ) နည္းဥပေဒခြဲ(က) မွ (ဋ) အထိ ပါ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္း ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ သင့္ မသင့္ ဥပေဒ အႀကံဉာဏ္ ေပးျခင္း

      အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ သင့္ မသင့္ ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံသည့္အခါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ အာဆီယံဥပေဒ ေရးရာဌာနခြဲသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ နည္းဥပေဒ ၄၂ အရ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံစိစစ္ ရပါသည္-

 (က) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ စာခ်ဳပ္ဝင္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ စာခ်ဳပ္၏ဝိေသသလကၡဏာ၊ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ပ်ယ္ျခင္း၊ သက္တမ္းကုန္ဆုံးျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ျပန္လည္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ား၊

 (ခ) စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည္ ျဖစ္ျခင္း၊

 (ဂ) စာခ်ဳပ္ကိုႁခြင္းခ်က္ျပဳျခင္း၊ အတည္ျပဳပါဝင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ စာခ်ဳပ္အပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း နည္းလမ္းမ်ား၊

 (ဃ) စာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ စာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္ နိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊

 (င) အျငင္းပြားမွု ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၊

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားစိစစ္ရာတြင္ အဓိကထား စိစစ္ရသည့္အခ်က္မ်ား

       အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အာဆီယံဥပေဒေရးရာဌာနခြဲသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒ မ်ား၊ နည္းဥပေဒ ၄၃ အရ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားစိစစ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံ ၍ စိစစ္ရပါသည္-

 (က) စာခ်ဳပ္ဝင္ ပါဝင္ျခင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးနိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ၊

 (ခ) စာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ဆန႔္က်င္မွု ရွိ မရွိ၊

 (ဂ) စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္း ဖြယ္ရာ ရွိ မရွိ၊

 (ဃ) စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ နိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း လိုအပ္ျခင္း ရွိ မရွိ

 (င) စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ကေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ စီမံခန႔္ခြဲေရး ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား ရွိ မရွိ၊

 (စ) စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အေပၚ  ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ ဝန္းပိုးျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာ ရွိ မရွိ၊

 (ဆ) ႏွစ္နိုင္ငံ တန္းတူ ရည္တူရွိမွုအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ရွိ မရွိ၊

 (ဇ) ႏွစ္နိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကို ဦးတည္ထားျခင္း ရွိ မရွိ

 (ဈ) ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ေပးအပ္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မွုအကူအညီ ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ မ်ားပါရွိျခင္း ရွိ မရွိ၊

 (ည) စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္တြင္ အျခားတာဝန္မ်ား တင္ရွိလာနိုင္ ျခင္း ရွိ မရွိ၊

 (ဋ) စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ျခင္းမျပဳမီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လိုအပ္ျခင္း ရွိ မရွိ၊

       ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ ၄၅ အရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ အာဆီယံ ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို စိစစ္ၿပီး နည္းဥပေဒ ၄၃ အရ ဥပေဒ အႀကံဉာဏ္ေပးရာတြင္-

 (က) နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာနိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းက သိရွိသတိမူနိုင္ရန္ ေထာက္ၿပ အႀကံျပဳရပါသည္။

 (ခ) ဥပေဒေၾကာင္းအရ သုံးသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕က ျပန္လည္ စိစစ္သုံးသပ္ သင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ သတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ အႀကံျပဳရပါသည္။

 (ဂ) ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေသာ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းထံ ေတာင္းခံၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရပါသည္။

 (ဃ) သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းက ေပးပို႔ေသာ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ားကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားမွု ရွိ မရွိ၊ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုထား သည့္အခ်က္မ်ား ပါမပါ စိစစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရပါသည္။ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါသည္။

အျခားတာဝန္မ်ား

      ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ ၄၅ အရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အာဆီယံ ဥပေဒေရးရာဌာနခြဲသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က အကူအညီေတာင္းခံသည့္အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က တာဝန္ေပးအပ္သည့္အခါတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရပါသည္-

 (က) ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ နိုင္ငံတကာအစည္းအေဝးမ်ား တက္ ေရာက္ျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စားေဆြးေႏြးျခင္း၊ စာမ္းဖတ္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာ စိစစ္မွုမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

 (ခ) ေဒသဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား ပါဝင္ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 (ဂ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၊ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးမ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္က ေျဖရွင္းရန္တာဝန္ရွိသည့္ကိစၥမ်ား၌ အႀကံေပးျခင္း၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 (ဃ) နိုင္ငံေတာ္က အတည္ျပဳပါဝင္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံ အခ်င္ခ်င္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ရွိမွုအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဥပေဒရွုေထာင့္မွ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 (င) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍အျခားဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 (စ) ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 (ဆ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ အႀကိဳညႇိႏွိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 (ဇ) ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား တာဝန္ ေပးအပ္ ျခင္းခံရသူတို႔က အျခားတာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။

 

စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းဌာနခြဲ

         ဤဌာနခြဲသည္ စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနကဖိတ္ၾကားလၽွင္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားက ဥပေဒ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တစ္ဖက္ စာခ်ဳပ္ဝင္တို႔အၾကား အၿပီးသတ္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏွိုင္းသေဘာတူထားေသာ ေအာက္ပါ စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ ဥပေဒ အႀကံေပးပါသည္။

 •  ဖက္စပ္စာခ်ဳပ္မ်ား

 •  ကုမၸဏီသင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ား

 •   တည္ေဆာက္၊ လုပ္ကိုင္၊ လႊဲေျပာင္းသည့္စာခ်ဳပ္မ်ား

 •   ျပည္ပမွ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္မ်ား

 •   ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား

 •   ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား

 •   စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာခၽြန္လႊာမ်ား၊ နားလည္မွုမွတ္တမ္းမ်ား

 •   ျပည္ပမွ အတိုင္ပင္ခံငွားရမ္းေရးစာခ်ဳပ္မ်ား

 •   ျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား

 •   ေဆာက္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား

 •   တင္ဒါေခၚယူေရးစာခ်ဳပ္မ်ား

 

အေထြေထြဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးေရးဌာနခြဲ

အေထြေထြ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးေရးဌာနခြဲသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို အႀကံေပးပါသည္-

 •  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂(ဂ)၊ နည္းဥပေဒ ၅၃၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တရားစြဲမတင္မီ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ စိစစ္အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊

 •  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ နည္းဥပေဒ ၅၃(က)ႏွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တို႔က ဥပေဒ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ စိစစ္အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊

 •  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒ ၅၃(ခ)အရ တိုင္းေဒသၾကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးက လမ္းညႊန္မႈ ေတာင္းခံလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စိစစ္အၾကံဥာဏ္ေပး ျခင္း၊