ဥပေဒမ်ား စိစစ္ေရးဦးစီးဌာန

          ဥပေဒမ်ားစိစစ္အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္း  လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး တြင္  ဥပေဒမ်ား စိစစ္ေရးဦးစီးဌာနကို ေအာက္ပါဌာနခြဲမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရိွပါသည္ -

 (က) ဥပေဒမ်ား စိစစ္အႀကံျပဳေရးဌာနခြဲ

 (ခ) နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား စိစစ္အႀကံျပဳေရး ဌာနခြဲြဲ

 (ဂ) ဥပေဒဘာသာျပန္ဌာနခြဲ

 (ဃ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ

 

ဥပေဒမ်ား စိစစ္အၾကံျပဳေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

          ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒႏွင့္အညီ ဥပေဒမ်ား စိစစ္ျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ (ည) တြင္ ဥပေဒမ်ား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းကိုသာ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ဥပေဒမ်ားေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျခင္းတို႔ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွပါ။ သုိ႕ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီကျဖစ္ေစ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္  ေတာင္းခံလာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (ဂ) အရ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ဥပေဒမ်ား စိစစ္အၾကံျပဳေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

  ​ဥ​ပ​ေဒ​မ်ား​ စိ​စစ္​အ​ႀကံ​ျပဳ​ေရး​ဌာ​န​ခြဲ​သည္ ​ဥ​ပ​ေဒ​ဆိုင္​ရာ​ကိ​စၥ​ရပ္​မ်ား​ႏွင့္ ​စပ္​လ်ဥ္း​၍ ​ေအာက္​ပါ​တာ​ဝန္​မ်ား​ကို ​ေဆာင္​ရြက္​ ရ​ပါ​သည္-

 (​က) ​ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န၊ ​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား​က ​ေပး​ပို႔​ေသာ ​ဥ​ပ​ေဒ(​မူ​ၾကမ္း) ​မ်ား​ကို ​စိ​စစ္​အ​ႀကံ​ျပဳ ​ျပန္​ၾကား​ျခင္း၊

 (​ခ)​ ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န၊ ​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား​က ​က်င္း​ပ​ျပဳ​လုပ္​ေသာ ​ဥ​ပ​ေဒ(​မူ​ၾကမ္း) ​ေရး​ဆြဲ​ေရး ​အ​စည္း​အ​ေဝး​မ်ား၊ ​ဥ​ပ​ေဒ (​မူ​ၾကမ္း)​ ႏွင့္ ​သက္​ဆိုင္​သည့္ Workshop ​ႏွင့္ Seminar ​မ်ား ​တက္​ေရာက္​ျခင္း၊

 (​ဂ)​ လႊတ္​ေတာ္ ​ဥ​ပ​ေဒ​ၾကမ္း​ေကာ္​မ​တီ​က ​ဥ​ပ​ေဒ​ျပဳ​ေရး​ဆိုင္​ရာ ​ပူး​ေပါင္း​ေဆာင္​ရြက္​ေရး ​လုပ္​ငန္း​ေကာ္​မ​တီ​ အ​ေန​ျဖင့္ ​ ဖိတ္​ၾကား​လ်ွင္ ​တက္​ေရာက္ ​ေဆြး​ေႏြး​ျခင္း၊

 (​ဃ) ​ျပည္​ေထာင္​စု​ဝန္​ႀကီး၊ ​သ​မၼ​တ​ရံုး​ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န ​ဦး​ေဆာင္​သည့္​ လံု​ၿခံဳ​ေရး၊ ​တည္​ၿငိမ္​ေအး​ခ်မ္း​ေရး​ႏွင့္ တ​ရား​ ဥ​ပ​ေဒ ​စိုး​မိုး​ေရး​ေကာ္​မ​တီ​တြင္ ​အ​ဖြဲ႕​ဝင္အ​ျဖစ္ ​ပါ​ဝင္​သည့္ ​ျပည္​ေထာင္​စု​ေရွ႕​ေန​ခ်ဳပ္​က ​ဥ​ပ​ေဒ​ေရး​ရာကိ​စၥ​ရပ္​မ်ား ​ ေဆြး​ေႏြး​ႏိုင္​ရန္ ​အ​ေထာက္​အ​ကူ​ေပး​ျခင္း၊

 (​င) ​ဖြဲ႕​စည္း​ပံု​အ​ေျခ​ခံ​ဥ​ပ​ေဒ ​ပုဒ္​မ ၁၀၅ ​သို႔​မ​ဟုတ္ ၁၀၆ ​အ​ရ ​ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​သ​မၼ​တ​က ​ဥ​ပ​ေဒ​ၾကမ္း​ကို ​လက္​မွတ္​ေရး​ထိုး​ ထုတ္​ျပန္​ျခင္း​မ​ျပဳ​မီ ​ အ​ႀကံ​ျပဳ​ခ်က္​ေတာင္း​ခံ ​သည့္ ​အ​ခါ ​ဥ​ပ​ေဒ​ေရး​ရာ ​အ​ႀကံ​ျပဳ​ခ်က္​ႏွင့္ ​သံုး​သပ္​ခ်က္ ​ေပး​ပို႔​ျခင္း၊

 (​စ) ​ဥ​ပ​ေဒ​မ်ား​စိ​စစ္​အ​ႀကံ​ျပဳ​ေရး​ဆိုင္​ရာ​ စြမ္း​ေဆာင္​ရည္​ျမွင့္​ သင္​တန္း​မ်ား​ေပး​ျခင္း၊

 (​ဆ) ​ဝန္​ႀကီး​ဌာ​န​ႏွင့္​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား​က ​ယင္း​တို႔​၏ ​ေဆာင္​ရြက္​ခ်က္​မ်ား​သည္ ​ဥ​ပ​ေဒ​ႏွင့္ ​ညီ​ၫြတ္​ျခင္း ​ရွိ ​မ​ရွိ ​ စိ​စစ္​ေပး​ရန္ ​အ​ႀကံ​ျပဳ​ခ်က္ ​ေတာင္း​ခံ​သည့္​အ​ခါ ​စိ​စစ္​အ​ႀကံ​ျပဳ​ျခင္း၊

 (​ဇ) ​ျပည္​ေထာင္​စု​ေရွ႕​ေန​ခ်ဳပ္၊ ​ဒု​တိ​ယ​ေရွ႕​ေန​ခ်ဳပ္​တို႔​က ​ေပး​အပ္​ေသာ ​လုပ္​ငန္း ​တာ​ဝန္​မ်ား​ကို ​ေဆာင္​ရြက္​ျခင္း။

နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စိစစ္အႀကံျပဳေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စိစစ္အႀကံျပဳေရးဌာနခြဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု အျပင္ အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔မွ ေပးပို႔လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာက္ရြက္ရပါသည္ -

  (က) နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (မူၾကမ္း)အား  စိစစ္အႀကံျပဳ ျပန္ၾကား ေပးျခင္း၊

  (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒအရ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြဲ႕စည္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္အႀကံျပဳျပန္ၾကား ေပးျခင္း၊

  (ဂ) နည္းဥပေဒမ်ား (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ဖြဲ႕ စည္း ထားေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ နည္းဥပေဒမ်ား (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ Workshop ႏွင့္ Seminar မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရျခင္း၊

  (ဃ) လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရျခင္း၊

  (င) ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားပို႔ခ်သည့္ ဥပေဒေရးဆြဲေရးသင္တန္းမ်ား၊ အျခားဘာသာရပ္ ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ Workshop ႏွင့္ Seminar မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရျခင္း၊

  (စ) ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ Workshop ႏွင့္ Seminar မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရျခင္း၊

  (ဆ) ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တုိ႔က ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊

ဥပေဒဘာသာျပန္ဌာနခြဲ

          ျမန္မာစာသည္ ရံုးသံုးစာျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပ႒ာန္းျပီး ျမန္မာစာမူ သည္သာ မူရင္း (original)၊ မူမွန္ (authentic) ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသား/ ကုမၼဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒ မ်ားအား နားလည္သိရွိေစရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ဥပေဒဘာသာျပန္ဌာနခြဲက ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။

           ဥပေဒဘာသာျပန္ဌာနခြဲသည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး နည္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း နည္းဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းကို စိစစ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလာသည့္အခါ ဥပေဒေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိကို စိစစ္ျပန္ၾကားေပးပါသည္။

          ထို႔အျပင္ ဥပေဒဘာသာျပန္ဌာနခြဲသည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ ဘာသာသို႔လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ လည္းေကာင္း ဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားအျပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုခုႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ျဖစ္ေစခ်ဳပ္ဆိုမည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို စိစစ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံလာသည့္အခါ ဥပေဒေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ/ မရွိကို စိစစ္ျပန္ၾကား ေပးပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ယင္းတို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Member of Their Families)၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္သည့္ လူသားမဆန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ျငိဳးႏြမ္းေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ (သို႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၊ ကုန္သြယ္မႈ ကိုယ္စားလွယ္ရံုး တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံေလေၾကာင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရး မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ား (MoU)၊ တည္ေဆာက္-လုပ္ကိုင္-လႊဲေျပာင္းပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္မ်ား (B.O.T)၊ ေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းမ်ား (R.O.D) အစရွိသည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားပါ ဥပေဒေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားအား မွန္ကန္မႈရွိ/ မရွိစိစစ္ျပန္ၾကားေပးပါသည္။

          အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ၾကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔က ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ထံ လာေရာက္ဂါ၀ရျပဳေတြ႔ဆံုသည့္ သတင္းစဥ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ website တြင္ လႊင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒဘာသာျပန္ဌာနခြဲက အဂၤလိပ္ ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႕တိုင္ ႏွစ္စဥ္ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျပီး ျပန္ဆိုခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားအား စုစည္း၍ Myanmar Laws စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒ ဘာသာျပန္ ဌာနခြဲသည္ ႏွစ္စဥ္ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ သို႔ ဘာသာျပန္ဆိုျပီး Myanmar Laws စာအုပ္မ်ားအျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္အလိုက္ ျပဳစုျပီး စီမံေရးရာဦးစီးဌာနသို႔ေပးပို႔ပါသည္။

          အထက္ပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအျပင္ ဥပေဒဘာသာျပန္ဌာနခြဲသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး က ဖြင့္လွစ္သည့္ ဥပေဒအရာရွိ အဆင့္ - ၄ (အစမ္းခန္႔) မ်ား လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္း၊ မြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ Legal English သင္တန္းမ်ားတြင္ Legal English ဘာသာရပ္ ပို႔ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ျပဳစုျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

           ဥပေဒဘာသာျပန္ဌာနခြဲသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားက ေပးအပ္ေသာ အျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးရာဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

          ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံပါက စိစစ္အႀကံျပဳျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးျခားေသာ အေျခအေနတင္ျပႏုိင္ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တင္သြင္းေသာ အဆုိ သုိ႔မဟုတ္ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖၾကားႏုိင္ရန္ ျပဳစုျခင္းႏွင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိနွိႈင္းေျဖဆုိရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖၾကားႏုိင္ရန္ ျပဳစုျခင္း၊ အဆုိႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရာ၌ ကတိက၀တ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႕သို႔တင္ျပႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံး မ်ားက လမ္းညႊန္မႈ ေတာင္းခံလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ အႀကံျပဳခ်က္ ေပးႏုိင္ရန္ ျပဳစုျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံရုံးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကုိယ္စား တင္သြင္းလႊာ တင္သြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အမႈလုိက္ဌာနနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကန္႔ကြက္လႊာမ်ား စိစစ္ၾကားနာရာတြင္ ရုံးသဟာရအျဖစ္ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေပးအပ္ေသာ အျခားတာ၀န္မ်ာကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း။