အီတလီနိုင္ငံ၊ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ” သို႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း

အီတလီႏုိင္ငံ၊ ေရာမၿမဳိ႕တြင္က ်င္းပသည့္ “ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၏ နွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ”ံသုိ ့ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း

               ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အီတလီနိုင္ငံ၊ ေရာမၿမိဳ႕၌ နိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ (IDLO) ၏ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ” သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါညီလာခံသို႔ အီတလီနိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ IDLO ဥကၠဌ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ IDLO ၏ အလွဴရွင္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ IDLO ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
               ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သုိ့ ေျပာင္းလဲက ်င့္သံုးေနၿပီး ဥပေဒေရးရာက႑ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအပါအဝင္ က႑အသီးသီးကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ခ်မွတ္၍ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမၽွတမႈက႑တိုးတက္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ားက  ဥပေဒအသိပညာ ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ IDLO တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစင္တာမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ IDLO အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာက႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးတြင္ ပိုမိုပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။
                 IDLO သည္ ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို ့ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမၽွတမႈက႑တိုးတက္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး IDLO ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတို႔သည္  ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေရးႏွင့္ မၽွတသည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးကာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမၽွတမႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။