သမိုင္းေနာက္ခံ

ၿဗိတိသွ်သည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာမႈခင္းမ်ားႏွင့္ တရားမမႈမ်ား စစ္ေဆးစီရင္သည့္ ဥပေဒစနစ္တစ္ရပ္ကို ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပဲြၿပီးဆုံးသည့္ ၁၈၂၆ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယူေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းဥပေဒစနစ္သည့္ အဂၤလိပ္ရုိးရာဥပေဒစနစ္ (Common Law Legal System) ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ အိႏိၵယမွ ယူေဆာင္လာေသာ အဂၤလိပ္ရုိးရာဥပေဒစနစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒစနစ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ပါ၀င္ေသာ တရားမမႈခင္းမ်ားကို အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၊ အစိုးရ အမႈလိုက္အရာရွိမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႔အပ္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။

၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၊ အစိုးရ အမႈလိုက္အရာရွိမ်ားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တစ္ဦးခန္႔အပ္ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တစ္ဦးခန္႔အပ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ၁၉၄၈  ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းအက္ဥပေဒအရ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးကို ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ရာတြင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ လက္ေထာက္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ အစိုးရတရားရုံးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးဆဲြေရး အရာရွိ မ်ားကိုပါ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ကို ရယူခဲ့ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔၌ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၅ ကို ထုတ္ျပန္၍ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ၿပီး တရားမမႈႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ားကို အစိုးရဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရအား ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ မ်ားေပးရန္လည္း ေကာင္း တာ၀န္မ်ား အပ္ႏွင္းပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္  ယခင္တည္ရွိခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၉၇ ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယနၱရားအသစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ယႏၱရားအသစ္ ေပၚေပါက္ရာတြင္လည္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ တစ္ဦး၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ လက္ေထာက္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ သုံးဦးတို႕ ပါ၀င္ေသာ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ဖဲြ႕စည္း၍ တရားစဲြႏွင့္ အမႈလိုက္လုပ္ငန္း၊ ဥပေဒအႀကံေပးလုပ္ငန္း၊ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆဲြေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဥပေဒ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးအသစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၏ သမိုင္းသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီစနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အတူ သမိုင္းတစ္ေခတ္ကူးေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚေပါက္ လာေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္သည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရုံးကို ျပည္သူ႕ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖဲြ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႕ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႔သည္ မိမိအား အပ္ႏွင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံးလ်က္ ဗဟိုဥပေဒရုံး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းဥပေဒရုံးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒရုံးမ်ား ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒသည္ ျပည္သူ႕ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ဥပေဒအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းခဲ့ ျပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႕က ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ကို ရယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္၌  ျပည္သူ႕ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ျပ႒ာန္းသည့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒအရ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ တစ္ဦးတို႕ျဖင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးကို ဖဲြ႕စည္းၿပီး  ဗဟိုဥပေဒရုံးသည္လည္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒရုံးမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ဥပေဒရုံးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စု (ခရိုင္) ဥပေဒရုံးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒရုံးမ်ားအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးခဲြတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းေသာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာသာ ေရးႏွင့္ ဖံြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းေသာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒ၏ ေရွ႕ေျပးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္သုံးဦးခန္႕အပ္ တာ၀န္ေပးႏိုင္ရန္  ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တစ္ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႕သည္ ေခတ္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြစြာ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔၌  ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြႀကီးျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အာဏာ  မတည္မီ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၃ ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံးလ်က္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႕ကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးပါသည္။ အလားတူ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ျပည့္စုံသူကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တင္ျပေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒတို႕ႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံရၿပီး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအားလည္းေကာင္း တာ၀န္ခံရပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အားလည္းေကာင္း၊ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္အား လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္း တာ၀န္ခံရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ျဖစ္ပါသည္။