လွဳပ္ရွားမႈမ်ား

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (JICA)၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

              ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏  စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈနွင့္  ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔  ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္  နိုင္ငံတကာ၏စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား မ်ားျပားလာေသာအခ်ိ္န္္အခါတြင္  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးသည္  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထြန္းကားေစရန္  ဂ်ပန္အစိုးရနွင့္ပူးေပါင္း၍  (၂၀၁၃)ခုနွစ္  နိုင္ဝင္ဘာလတြင္  ပေရာဂ်က္အသစ္တစ္ခုကို  စတင္ခဲ့ပါသည္။     
            ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အစိုးရေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕(The Japan International Cooperation Agency (JICA)) အေနျဖင့္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္၊    ႏို၀င္ဘာလမွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာ၊ တရားစီရင္ေရးရာႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းပေရာဂ်က္ကို  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္လွ ်က္ ရွိပါသည္။
           ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ အျခားအစိုးရရံုးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ျမင့္မားမႈကို ရည္မွန္းဦးတည္ကာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ ခ်မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားကို လက္ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားရန္မွာ ဤပေရာဂ်က္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မွန္ကန္    ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲစိစစ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ  ေလ့က ်င့္ သင္ၾကားေရး စနစ္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟုဆိုအပ္ေသာ အဓိကက႑ႀကီးႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဤပေရာဂ်က္ႀကီးကို ေဆာင္ ရြက္လုပ္ကိုင္လွ ်က္ရွိပါသည္။
           ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ ရံုးအေဆာက္အဦးအတြင္းတြင္ JICA Office ကို ဖြင့္လွစ္ကာ၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အစိုးရဥပေဒအရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးပါ၀င္ေသာ JICA advisor (၃)ဦးျဖင့္   ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးမွ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ပူးေပါင္းကာ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ပေရာဂ်က္၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိူင္ေစေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ Working Groups မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ၿပီး၊ ဤပေရာဂ်က္၏ အဓိကက႑ႀကီးနွစ္ရပ္ကို  ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္   ေန႔စဥ္အတူတကြေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဥပေဒ ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၊ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားျပား ဂုဏ္သတင္း ႀကီးလွေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့အဖြဲ႔အစည္း ပါတနာမ်ား၏   ေထာက္ပံ့အားေပးမႈ မ်ားကိုု  ရယူကာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေလ့လာေရးမ်ား ဖိတ္ၾကားေခၚယူ၍ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္  လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္လွ ်က္ ရွိပါသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဒါက္တာထြန္းရွင္ႏွင့္ ျပင္သစ္နုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mrs. Patrizianna SPARA- CINO – THIELLAY  ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႕မွ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑နွင့္ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း

၂၀ ၊ ေမ ၊ ၂၀၁၅

        

         ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဒါက္တာထြန္းရွင္အား ျပင္သစ္နုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mrs. Patrizianna SPARA- CINO – THIELLAY  ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဧည့္ခန္းမသုိ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္သည္။

        ယင္းသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ Mrs.Patrizianna က ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ အခန္းက႑နွင့္ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသည္။ အဆုိပါ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားနွင့္ အခန္းက႑မ်ား၊ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးဖြြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ေနမႈမ်ားနွင့္ ရင္းနွီးျမွုဳပ္နွံမႈဥပေဒမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္  သမၼတႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့ျပီး   ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ကုိလည္း မၾကာမီ လက္မွတ္ေရးထုိးနုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိမႈမ်ား၊ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္း (၄) ခုမွာ ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္၌သာ ရွိေသးပါေၾကာင္းနွင့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္း (၄)ခု၏ ဥပေဒအနွစ္သာရ (Spirit of Law) ၏ အေရးပါပုံမ်ားကုိလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။