ဖွဲ့စည်းပုံ

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးကို အောက်ပါရုံးအဖွဲ့နှင့် ဦးစီးဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည် -

    (က) ရုံးအဖွဲ့

    (ခ) ဌာနများ -

         (၁) ဥပဒေများ စိစစ်ရေးဦးစီးဌာန

         (၂) ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန

         (၃) တရားစွဲနှင့်အမှုလိုက်ဦးစီးဌာန

         (၄) စီမံရေးရာဦးစီးဌာန