ဖြဲ႔စည္းပံု

ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုးကို ေအာက္ပါရံုးအဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္ -

   (က) ရံုးအဖြဲ႕

    (ခ) ဌာနမ်ား -

         (၁) ဥပေဒမ်ား စိစစ္ေရးဦးစီးဌာန

         (၂) ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ေပးေရးဦးစီးဌာန

         (၃) တရားစြဲႏွင့္ အမႈလိုက္ဦးစီးဌာန

         (၄) စီမံေရးရာဦးစီးဌာန