ဖြဲ႔စည္းပံု

ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုး ကို ေအာက္ပါဦးစီးဌာနမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္ -