ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးကို အောက်ပါရုံးအဖွဲ့၊ ဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည် -

          (က)    ရုံးအဖွဲ့၊

          (ခ)     ဌာနများ         

                   (၁)     ဥပဒေများ စိစစ်အကြံပြုရေးဌာန၊

                   (၂)     ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာန၊

                   (၃)     တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်ဌာန၊

                   (၄)     စီမံရေးရာဌာန။

 

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးကို အောက်ပါရုံးအဖွဲ့၊ ဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်-

          (က)    ရုံးအဖွဲ့၊

          (ခ)     ဥပဒေများစိစစ်အကြံပြုရေးဌာန၊

          (ဂ)     အထွေအထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာန၊

          (ဃ)    တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်ဌာန၊

          (င)     စီမံရေးရာဌာန။

 

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့၏ကြီးကြပ်မှု အောက်တွင် အောက်ပါဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်-

          (က)    သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်း

          (၁)     ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု မရှိလျှင်

                   (ကက) ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

                   ( ခ ခ ) မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

                   (၂)     ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ရှိလျှင်

                   (ကက) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၌

          -         ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း ဥပဒေရုံး၊

          -         ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

          -         မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

                             ( ခ ခ ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၌

          -         ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ဥပဒေရုံး၊

          -         မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

                             ( ဂ ဂ ) ကျန်ဒေသများ၌

          -         ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

          -         မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

          (ခ)     ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၌

                   (၁)     ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

                   (၂)     မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

          (ဂ)     ဥပဒေအရတည်ထောင်ထားသော အခြားဥပဒေရုံးများ။