တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၆) က ်င္းပျခင္း

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီဥကၠ႒  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၆) က ်င္းပျခင္း

 

          တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီအစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၆) ကို ၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က ်င္းပခဲ့ပါသည္။

          အစည္းအေဝးတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ယခုကာလတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားစီရင္ေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူမ်ားေပးေရးတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီအေနျဖင့္လည္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားက ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာၾကေစေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားစီရင္က႑မ်ားတိုးတက္ေရးအတြက္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက ေရွ႕ေနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကမွ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ၾကာင္း၊ အားလုံးကေစတနာမွန္မွန္ႏွင့္ တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာတရားစီရင္ေရးယႏၲရားအေပၚ ျပည္သူမ်ားယုံၾကည္ ကိုးစားမူရွိရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးယႏၲရားအတြင္းမွာပါဝင္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ တာဝန္ရွိမွု၊ အေရးပါမူကိုသိရွိၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကေစလိုၾကာင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာျမင့္မားမႈတို႔ကို တန္ဖိုးထားၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီအေနျဖင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း မွာၾကားပါသည္။ ယခုအစည္းအေဝးတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းထားသည့္ ေလၽွာက္လႊာ ၃၄၁ ေစာင္အား စိစစ္အတည္ျပဳ ေထာက္ခံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

          အစည္းအေဝးသို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္စုစုေပါင္း (၉)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။