တရားစြဲႏွင့္အမႈလုိက္ဌာန

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အမႈလိုက္ဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

၁။  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ဥပေဒရံုးအဆင့္ဆင့္သည္ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းက တရားလို သို႔မဟုတ္ နစ္နာသူအျဖစ္ ပါ၀င္ေသာ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ အမႈမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ပုဒ္မခြဲ (ဆ)(စ်)၊ ပုဒ္မ ၁၃ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)တို႔အရ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

၂။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူလမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ အယူခံမႈ၊ အေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ ႏွင့္ အထူးအယူခံမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ လိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ရုံးသဟာယအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၃။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ ၾကားနာေသာ ေသဒဏ္ထုိက္သည့္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ အမႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရေသာ တရားခံက ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသျဖင့္ ေရွ႕ေနငွားရမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္း တင္ျပလွ်င္ အစုိးရစရိတ္ျဖင့္ ေရွ႕ေနငွားရမ္းေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဆိုပါ အမႈတြင္ တရားခံေရွ႕ေနအျဖစ္ လိုက္ပါခြင့္ျပဳေၾကာင္း တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ စာကို သက္ဆိုင္ရာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ့ေနအား အေၾကာင္းၾကားသည့္ ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၄။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၌ ၾကားနာေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အယူခံမႈနွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ အၿပီးအျပတ္လႊတ္သည့္ အမိန္႕ကို ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ အထူးအယူခံ၀င္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလွ်င္ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႕ အထူးအယူခံမႈ တင္သြင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၅။  အထူးအယူခံခုံရုံး သို႕မဟုတ္ စုံညီ ခုံရုံးျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္သည့္ အမႈမွအပ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အၿပီးသတ္ စစ္ေဆးစီရင္ထားသည့္ မည္သည့္ အမႈကို မဆို အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ အေရးယူေလာက္ေသာ ျပႆနာကို ျပည္ေထာင္စုတရား စီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ အရ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အထူးအယူခံခုံရုံး သို႕မဟုတ္ စုံညီခုံရုံးျဖင့္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးစီရင္ရန္ သင့္-မသင့္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရား သူႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၆။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္သည့္ စီရင္ခ်က္၊ အမိန္႕ သို႕မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ပါ၀င္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအမႈမ်ားတြင္ အေရးယူေလာက္ ေသာ ဥပေဒျပႆနာေပၚေပါက္ပါက အထူးအယူခံမႈ တင္သြင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၇။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၌ စစ္ေဆးစီရင္လ်က္ရွိသည့္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ အမႈမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ မည္သည့္အဆင့္၌မဆို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ ေပးအပ္ခ်က္အရ အမႈကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႕ ေလွ်ာက္ထား သည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၈။  မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ ေပးအပ္ခ်က္အရ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၾကည့္ရႈစိစစ္ရန္ လို္အပ္ပါက ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တရားရုံးမ်ား၊ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းထံမွ လိုအပ္သည့္အမိန္႕ႏွင့္ စီရင္ခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ အမႈတြဲႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းယူရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

တရားစြဲႏွင့္ အမႈလုိက္ဦးစီးဌာန၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာအယူခံ၊ ျပင္ဆင္စိစစ္ေရးဌာနခဲြ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၁။  တရားစြဲႏွင့္အမႈလိုက္ဦးစီးဌာန၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအယူခံ ၊ျပင္ဆင္စိစစ္ေရးဌာနခြဲသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ (စ်) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၃ (ဃ) တို႕အရ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ အယူခံမႈ၊ျပင္ဆင္မႈ၊ အထူး အယူခံမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စိစစ္တင္ျပရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

၂။  ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အယူခံ၊ ျပင္ဆင္ စိစစ္ေရးဌာနခြဲသည္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္  ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးမ်ားက အယူခံမႈ၊ျပင္ဆင္မႈ  တင္သြင္းေပးပါရန္ တင္ျပလာမႈ မ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္မႈ သို႕မဟုတ္ အယူခံမႈ တင္သြင္းရန္ သင့္-မသင့္ စိစစ္၍ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က တစ္ဆင့္ ညႊႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ တရားစြဲႏွင့္ အမႈလိုက္ဦးစီးဌာနသို႕ တင္ျပရပါသည္။ ညႊႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က စိစစ္ျပီး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ထံ တင္ျပ၍ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္မႈ တင္သြင္းရန္ သို႕မဟုတ္ အယူခံမႈ၀င္ရန္ ဆုံးျဖတ္ပါက ျပင္ဆင္မႈတင္မည့္ သို႕မဟုတ္ အယူခံ၀င္မည့္ ေလွ်ာက္လႊာစာၾကမ္း ျပဳစုအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႕ ျပင္ဆင္မႈ သို႕မဟုတ္ အယူခံ၀င္ သည့္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္မႈ မတက္သင့္ ေၾကာင္း သို႕မဟုတ္ အယူခံ မ၀င္သင့္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ထံ တင္ျပ၍ အဆုံးအျဖတ္ရယူၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးမ်ားသို႕ ျပန္ၾကားပါသည္။ 

၃။  တရားစြဲအဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ မႈခင္းတပ္ဖဲြ႕၊ သတင္းရဲတပ္ဖဲြ႕၊ အထူးစုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ဌာနတုိ႔မွ တင္ျပလာေသာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုမွတစ္ခုသုိ႔ တရားခံ ထုတ္ရန္ အခက္အခဲ ေၾကာင့္ရုံးေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားလုိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အလားတူအဆင့္ဆင့္ စိစစ္တင္ျပ ဆုံးျဖတ္မႈ ခံယူ၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ရာဇ၀တ္အေထြေထြမႈ တင္သြင္း ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၄။  တရားရုံးအဆင့္ဆင့္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚနစ္နာသူမ်ားက တင္ျပ တုိင္တန္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပစာအေပၚ စိစစ္ၿပီး အလားတူပင္ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပကာ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္မႈ/ အယူခံမႈတင္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ပါက သက္ဆုိင္ရာတရားရုံးသုိ႔ ျပင္ဆင္မႈ/ အယူခံမႈ တင္သြင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ရုံးမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ တင္သြင္းရန္ျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးမ်ားသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာတရားရုံးအဆင့္ဆင့္၏ စီရင္ခ်က္၊ တာ၀န္ခံမိတၱဴမ်ားေတာင္းခံ၍  တင္သြင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၅။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အမိန္႔အေပၚ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က အထူးအယူခံ၀င္ရန္ဆုံးျဖတ္ပါက သက္ဆုိင္ရာ တရားရုံးအဆင့္ဆင့္၏ စီရင္ခ်က္ အမိန္႔ တာ၀န္ခံ မိတၱဴမ်ား ေတာင္းခံရယူကာ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြ ေလွ်ာက္လႊာ (အထူး)ႏွင့္ ရာဇ၀တ္အထူးအယူခံ ေလွ်ာက္လႊာတုိ႕ကုိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ တင္သြင္း ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၆။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အမိန္႕အေပၚ အထူးအယူခံမႈ တင္သြင္း ေပးပါရန္ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ နစ္္နာသူအမႈသည္က ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ အေပၚ စိစစ္ျပီး အဆင့္အဆင့္တင္ျပကာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ 

၇။  တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးမ်ားမွ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္သည့္ အမႈ အမိန္႕ခ်သျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ဥပရအမႈလုိက္ပုံစံ(၅)မ်ားကုိ အတည္ျပဳသင့္၊ မသင့္ စိစစ္တင္ျပပါသည္။လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ တရားရုံး အဆင့္ဆင့္၏ စီရင္ခ်က္အမိန္႔မ်ား  ေတာင္းေခၚစိစစ္ရန္ လုိအပ္ပါက ကူးယူေပးပုိ႔ရန္ လည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံး မ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးက  ျပန္လည္တင္ျပလာပါက စိစစ္၍ အထက္ဆင့္ဆင့္သုိ႔ တင္ျပကာ ျပင္ဆင္မႈ/ အယူခံမႈ တင္သြင္း သင့္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ျပင္ဆင္မႈ/ အယူခံမႈ တင္သြင္းပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ တရားရုံး အဆင့္ဆင့္သုိ႔ ျပင္ဆင္မႈ တင္သြင္းရန္ ျဖစ္ပါက ျပင္ဆင္မႈ တင္သြင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးသုိ႕ ညႊန္ၾကားပါသည္။ 

၈။  ႏုိင္ငံေတာ္က တင္သြင္းသည့္ ျပင္ဆင္မႈ/ အယူခံမႈ/ အေထြေထြ ေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားခံရသူမ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာမွာ ဆင့္စာ အတည္မျဖစ္၍ လိပ္စာသစ္ တင္ျပရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေတာင္းခံလာပါက လိပ္စာသစ္တင္ျပ ႏုိင္ေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္း ၾကားၿပီး လိပ္စာသစ္ မရရွိပါက ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆၁ က အရ အမႈ ယာယီ ပိတ္သိမ္းရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

တရားမစြဲမီဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးေရးႏွင့္တင္ျပခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

(က)  တရားမစြဲမီ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးေရးႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးဌာနခြဲ အေနျဖင့္ တရားစြဲ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသို႔ တရားမစြဲမီဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ အစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႕ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားမွ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံလာျခင္းအေပၚ လမ္းညႊန္ အၾကံျပဳျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားက ခရုိင္ဥပေဒရံုးမ်ား၏ ဥပေဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ အၾကံျပဳခ်က္မိတၱဴမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ တင္ျပစာ/တုိင္စာမ်ားအေပၚ စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒ ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ နည္းဥပေဒ ၆၁)

(ခ)  တရားမစြဲမီဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တုိက္ရိုက္ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ တုိက္ရိုက္ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ ေပးျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားမွ ဥပေဒအၾကံျပဳခ်က္ လမ္းညႊန္ မႈတင္ျပေတာင္းခံျခင္း တို႔အေပၚ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳျပန္ၾကားျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခရုိင္/ျမိဳ႕နယ္ဥပေဒရံုးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္ခ်က္ မိတၱဴႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားမွ ခရုိင္ဥပေဒရံုးမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အတည္ျပဳခ်က္ မိတၱဴမ်ားကို စိစစ္၍ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္အၾကံျပဳျခင္း မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒ ၇၂၊ ၈၁(ဃ)၊ ၈၂(ဂ)၊ ၈၃(ခ) )

(ဂ)  တင္ျပစာ/တုိင္စာမ်ားအား စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပစာ/တုိင္စာမ်ားကို စိစစ္၍ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႕၏ မွတ္ခ်က္မ်ားအရလည္း ေကာင္း၊ မိမိဌာနခြဲအတြင္းရွိ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္အရလည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိ အား စိစစ္တင္ျပေစျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒရံုးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေစျခင္း၊ ရဲစကၠဴအမႈတြဲ ေတာင္းခံျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ဥပေဒအၾကံျပဳခ်က္အေပၚ တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္ပါက ရဲစကၠဴအမႈတြဲ ေတာင္းယူစိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေပၚေပါက္ခ်က္အေပၚ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ဥပေဒအၾကံျပဳခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀ )

(ဃ)  သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒ အရာရွိတို႔က တင္ျပစာ/တိုင္စာအေပၚ စိစစ္တင္ျပလာပါက စိစစ္တင္ျပခ်က္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ စိစစ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္တင္ျပ၍ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိ၏ တင္ျပစာ/တုိင္စာအေပၚ စိစစ္ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားအရ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား အသိေပးျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း တို႔ကို စာထုတ္၍ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

(င)  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ရံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားက ၄င္းတို႔ထံ ေရာက္ရွိလာေသာ တင္ျပစာ/တုိင္စာမ်ားအေပၚ စိစစ္တင္ျပရန္ သို႔မဟုတ္ အမႈအေျခအေန အား တင္ျပရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းၾကားလာပါက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပန္လည္တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားသို႔ ေဆာလ်င္စြာ စိစစ္တင္ျပေစၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ရံုးတို႔သို႔ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တို႔က ၄င္းတို႔ထံ ေရာက္ရွိ လာေသာ တင္ျပစာ/တုိင္စာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ပါက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားသို႔ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

(စ)  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ တရားမစြဲမီဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးေရးႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ဌာနခြဲအေနျဖင့္ တရားစြဲအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔ တရားမစြဲမီဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႕ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဥပေဒ ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားသို႔ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳျခင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားက ခရိုင္ဥပေဒရံုးမ်ား၏ အၾကံေပးအတည္ျပဳခ်က္/ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အေပၚ စိစစ္၍ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တင္ျပစာ/ တုိင္စာမ်ားအေပၚ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာနမ်ားအတြက္ အမႈလိုက္ဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

၁။  ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ (င)၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္ အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၏ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ တရားစြဲႏွင့္အမႈလုိက္ဦးစီးဌာနရွိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အမႈလုိက္ဌာနခြဲ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားသည့္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိယ္စား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၂။  ထုိ႔ျပင္ဤဌာနသည္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံခ်က္ မ်ား၊ တုိင္ကျားစာမ်ားကုိလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၃။  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒ အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ခံုရံုးမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးတုိ႔တြင္ ရံုးသဟာယအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကုိယ္စား ဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၄။  သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထား ခံရသည့္ အခါ ယင္းဌာနအဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴးက ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ထံလိပ္မူ၍ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ယင္းတုိ႔ကုိယ္စား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးက လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ ေမတၱာရပ္ခံ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားခံရသူကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ျပန္ၾကား အစီရင္ခံစာမိတၱဴ၊ ျပန္လွန္က်မ္းက်ိန္လႊာမိတၱဴနွင့္ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာတုိ႔ကုိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ တစ္ဆင့္ တရားစြဲႏွင့္ အမႈလုိက္ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပပါသည္။

၅။  စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္စာၾကမ္းမ်ားအား ဌာနခြဲရွိ ဥပေဒ အရာရွိမ်ားကေရးသားျပဳစု၍ ေလွ်ာက္လဲခ်က္အား အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္/ အတည္ျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ အၿပီးသတ္ၾကားနာဆံုးျဖတ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးပါသည္။

၆။  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒ အရ အၿပီးသတ္ၾကားနာ ဆံုးျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ကခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သိရွိႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ထံ အဆင့္ဆင့္တင္ျပပါသည္။

၇။  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန/ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၌ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၌ အမႈလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ ၂၀-၃-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအားလံုး၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၈။  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕က ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္လႊာ မ်ားအား စိစစ္ၾကားနာရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ ၇၀ အရ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္အား ရံုးသဟာယအျဖစ္ ဖိတ္ၾကား၍ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံသည့္အခါ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကုိယ္စား ဤဌာနခြဲမွ ဥပေဒအရာရွိအဆင့္ (၁) ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔မွ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၉။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားမႈေပါင္း (၁၇) မႈအား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ရံုးသဟာယ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္လႊာအမႈ (၁) မႈ၊ အယူခံမႈ (၂) မႈတုိ႔ကုိ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ုပ္ရုံး တရားစြဲနွင့္အမႈလိုက္ဦးစီးဌာန တရားမဆိုင္ရာအမႈလိုက္ဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္

၁။  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးနွင့္ ဥပေဒရုံးအဆင့္ဆင့္သည္ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းက တရားလို သို႕မဟုတ္ တရားျပိဳင္အျဖစ္ပါ၀င္ေသာ တရားမမႈမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) ၊ ပုဒ္မ ၂၆ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၆ ပုဒ္မခြဲ (င) တို႕အရ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းနွင့္ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရန္္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

၂။  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးနွင့္ ဥပေဒရုံးအဆင့္ဆင့္တို႕သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ၊ အျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈေပၚေပါက္ပါက အနုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းဥပေဒအရ ေျဖရွင္းရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းနွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၃။  တရားမဆိုင္ရာ အမႈလိုက္ဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ -

 (က) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားက ဥပေဒအၾကံေတာင္း ခံျခင္းမ်ားႏွင့့္္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားမေၾကာင္းအရ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါက စိစစ္၍ အၾကံျပဳခ်က္ျပန္ၾကားျခင္း၊

 (ခ) ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးမ်ားက အၾကံေပးလမ္းညႊန္မႈေတာင္းခံသည့္ တရားမေၾကာင္းနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမႈမ်ားကိုစိစစ္၍ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳျပန္ၾကား ျခင္း၊

 (ဂ) ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးမ်ားက တရားမေၾကာင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၎တို႕၏ အၾကံျပဳျပန္ၾကားခ်က္တို႕အား မိတၲဴေပးပို႕သည္ကိုစိစစ္၍ အတည္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါက ျပဆင္အၾကံျပဳျပန္ၾကားျခင္း၊

 (ဃ) ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးမ်ားက တင္ျပေသာ တရားမမူလမႈ၊ တရားမ ဇာရီမႈမ်ား၏ ျပီးျပတ္ခ်က္ပုံစံတို႕ကိုစိစစ္၍ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႕ အယူခံမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ၊ အေထြေထြ ေလွ်ာက္ထားမႈတို႕ တင္သြင္းရန္လိုအပ္ပါက တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အဆိုပါအမႈတို႕တြင္ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

 (င) ၾကားျဖတ္အမိန္႕မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၿပီးသတ္ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႕မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အယူခံမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ အေထြေထြေလွ်ာက္ထား မႈမ်ားတြင္ တင္သြင္းေပးရန္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရုံးမ်ားက တင္ျပလာပါက စိစစ္၍ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႕ တင္သြင္းေပးျခင္း ႏွင့္ အဆိုပါအမႈမ်ားတြင္ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

  (စ) ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႕ ျပင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တက္ေရာက္သည့္ တရားမ အယူခံမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးေစမႈႏွင့္ အေထြေထြေလွ်ာက္ ထားမႈမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႕က ၎တို႕ကိုုယ္စား အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အေၾကာင္းၾကားပါက အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

  (ဆ) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲဆိုရန္ျဖစ္ပါက တရားမက်င့္ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ-၉၂ အရ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ တရားစြဲဆိုခြင့္ျပဳမိန္႕ ေတာင္းခံျခင္းကို စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။

၄။  ၁-၁-၂၀၁၆ မွ ၃၀-၆-၂၀၁၆ ထိ တရားမေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံေပးခဲ့သည့္အမႈ(၂၅)မႈ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၌ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ အယူခံမႈ/ ျပင္ဆင္မႈ (၈) မႈႏွင့္ တရားမက်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၉၂ အရ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က တရားစြဲဆို ခြင္ျ့ပဳမိန္႕ထုတ္ေပးရန္ သင့္၊ မသင့္ စိစစ္သည့္အမႈ (၇) မႈတို႕ကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ တရားမဆိုင္ရာအမႈလိုက္ဌာနခြဲက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။