စီမံေရးရာဦးစီးဌာန

စီမံေရးရာဦးစီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နည္းဥပေဒမ်ား ၁၆၈ အရ ေအာက္ပါ ဌာနခြဲမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္ -

 •  ၀န္ထမ္းေရးရာ ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ
 •  ဘတ္ဂ်က္၊ ေငြစာရင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ဌာနခြဲ
 •  ေလ့က်င့္ႏွင့္ သုေတသနဌာနခြဲ
 •  သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနခြဲ

 

စီမံေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဝန္ထမ္းေရးရာႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲသည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ နည္းဥပေဒမ်ား ၁၆၉ အရ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္-

 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္ရွိ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ႐ုံး၀န္ထမ္း မ်ားအား ခန႔္ထားျခင္း၊ အတည္ျပဳခန႔္ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ အေရးယူျခင္း၊ ခြင့္ေပးျခင္း၊ အၿငိမ္းစားေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 •  ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္၏ ၀န္ထမ္းေရးရာကိစၥမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊
 •  ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ခန႔္ထားျခင္း၊
 •  ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕မ်ား၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းရန္ ေထာက္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဆု ခ်ီးျမင့္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 •  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္ရွိ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အင္အားစာရင္းခ်ဳပ္ကို ျပဳစုျခင္း၊
 •  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ ခရိုင္ဥပေဒ အရာရွိမ်ား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္၏ ၀န္ထမ္းအင္အား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံး အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္ရွိ အမွုတြဲခန္းမ်ားကို စနစ္တက်စီမံထားရွိ ေစျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္၏ လုံျခဳံေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္ရွိ ဥပေဒရာရွိမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရးႏွင့္ လွုမွုေရးကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္၏ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း၊ အမွုထမ္းျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္း၊ အကဲျဖတ္ မွတ္တမ္းႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ား ျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရွိ ဌာနအသီးသီး၏  ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္က တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္စစ္ေဆးေစျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊
 • တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားကို ပုံမွန္ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက အခါအားေလ်ာ္စြာ အထူးစစ္ေဆးျခင္း၊ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္း၊
 • စာရင္း႐ုံးကစစ္ေဆးၿပီး ေပးပို႔သည့္ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မွုကို စိစစ္ျခင္း
 • ဘ႑ာေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဌာနတြင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးျခင္း၊
 •  ဥပေဒ႐ုံးမ်ား၏ ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္းအရ ေပၚေပါက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္ကို  ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး (ေထာက္ပ့ံနင့္ အေဆာက္အဦဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္)

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး ေထာက္ပ့ံဌာနသည္

(က)   ဥပေဒရုံး အဆင့္ဆင့္ရွိ ဥပေဒရုံးမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမေနရာရွာေဖြျခင္း၊ အေဆာက္အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္ ငွားရမ္းျခင္းတုိ႕ကို ၾကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(ခ)  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိ ဥပေဒရုံးမ်ားအတြက္ ရုံးအသုံး အေဆာင္ပစၥည္း၀ယ္ယူျဖန္႕ျဖဴးျခင္း

(ဂ)  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိ ဥပေဒရုံးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀ယ္ယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

(ဃ)   ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၾကိဳပို႔လုပ္ငန္းစီစဥ္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း

(င)  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံႏွင့္ ရုံးပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း  

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး (ေလ့က်င့္ႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္)

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ေလ့က်င့္ႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-

(က)  ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားၿပီးေသာ အစမ္းခန္႕ ဥပေဒအရာရွိအသစ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္း ေပးျခင္းႏွင့္ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္သို႕ သင္တန္း တက္ေရာက္ရႏ္ ေစလႊတ္ျခင္း၊

(ခ)  ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ာကို အရည္အခ်င္းတိုးျမွင့္ေစရန္ သင္တန္းႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊

(ဂ)  ျပည္တြင္း ျပည္ပသင္တန္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဃ)  သင္တန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ ဥပေဒရုံးအဆင့္ဆင့္က ပို႕ခ်ႏိုင္ရႏ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ပို႕ခ်ခ်က္အက်ဥ္း ျပဳစုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(င)  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊

(စ)  ႏွစ္အလိုက္ဥပေဒစာအုပ္၊ နည္းဥပေဒစာအုပ္၊ ဘာသာျပန္ဥပေဒစာအုပ္၊ ဥပေဒလက္စြဲ၊ ဥပေဒရည္ညြန္းစာေစာင္၊ ဥပေဒပညာဂ်ာနယ္ႏွင့္ အျခားဥပေဒစာအုပ္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျဖန္႕ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္း၊

(ဆ)  ဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး မွတ္တမ္း ထားရွိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ သုေတသနစာတြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

(ဇ)  ဥပေဒပညာျဖန္႕ျဖဴျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး စာၾကည့္တိုက္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ကို စီမံႀကီးၾကပ္ျခင္း၊

(စ်)  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး စာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ကို စီမံႀကီးၾကပ္ျခင္း

(ည)  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၏ အစီရင္ခံစာ၊ မွတ္တမ္း၊ အမိန္႕ႏွင့္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး (ရုံးအဖြဲ႕)၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး(ရုံးအဖြဲ႕)အား အဖြဲ႕ခဲြ(၁)နွင့္ အဖြဲ႕ခဲြ(၂)တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ရွိပါသည္၊

 • အဖြဲ႔ခြဲ(၁)သည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီသို႔ ေပးပို႔ တင္ျပလာေသာ တိုင္စာမ်ားအား ညႊန္ၾကားခ်က္ နွင့္အညီ ျပဳစုတင္ျပျခင္း ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ရုံးသို႔(၂)လပတ္၊ (၆)လပတ္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေရးသားျပဳစုတင္ျပျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။
 • အဖြဲ႕ခြဲ(၂)သည္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ထံသို႔ တိုက္ရိုက္လိပ္မူေပးပို႔လာသည့္ တိုင္ၾကားစာ မ်ားအား ညႊန္ၾကားခ်က္ နွင့္အညီ စိစစ္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔နိုင္ရန္ စိစစ္ျပဳစုတင္ျပျခင္းနွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း ျခင္း၊
 • နိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားနွင့္ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္နွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔အား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ေတာင္းခံလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ စိစစ္တင္ျပျခင္းနွင့္ ျပန္ၾကားျခင္း၊
 • နိုင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ မွတ္တမ္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားရွိျခင္း၊ မွတ္တမ္းအဖြဲ႔မွ ျပဳစုေပးပို႔ လာေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ေရးရာမႈ၀ါဒေကာ္မတီ (FAPC)သို႔ ဆက္လက္ ေပးပို႔ တင္ျပရန္ အမွာစာမ်ား ျပဳစုတင္ျပ ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၏ သတင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏို္င္ေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဥပေဒေရးရာနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားအေပၚ  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္
 • ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ စာမ်ားအားသက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းသို႔  ဆက္သြယ္ ေပးပို႔ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔အား ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျဖစ္ေစ၊ လိပ္မူ ဖိတ္ၾကားလာသည့္ ဖိတ္ၾကားစာအေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပန္ၾကားျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ပါသည္၊
 • ၎အျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔သည္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားအေပၚ ခရီးစဥ္လိုက္ပါသူအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ျပဳစုေပးပို႔လာသည့္ ျပည္ပခရီးသြား အစီရင္ခံစာအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒေကာ္မတီ (FAPC)သို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိႏိုင္ရန္ အမွာစာျပဳစုေပးပို႔ တင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 • သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဌာနခြဲ၏  လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ   ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -
 • သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာစနစ္ က်င့္သုံး၍ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတ္မီတိုးတက္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္ နိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ေပးသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကာလတို၊ ကာလရွည္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲေရး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္တို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဥပေဒ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊
 • ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ နည္းပညာရပ္ မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ယင္းေကာ္မတီေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။