ခေတ်အဆက်ဆက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌနှင့် လက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ

မှတ်ချက်

 

 

မှ

အထိ

 

၁။

ဦးချန်ထွန်း

၁၉၄၈

၃၀-၆-၅၃

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၂။

ဦးချွန်ဖောင်း(ခ)ဦးအုန်းခင်

၁-၇-၅၃

၃၁-၁၀-၅၃

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၃။

ဦးချန်ထွန်းအောင်

၁-၁၁-၅၃

၃၁-၁၂-၅၃

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၄။

ဦးချန်ထွန်း

၁-၁-၅၄

၁-၁၀-၅၄

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၅။

ဦးချန်ထွန်းအောင်

၂-၁၀-၅၄

၁၆-၃-၅၅

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၆။

ဦးချွန်ဖောင်း(ခ)ဦးအုန်းခင်

၁၇-၃-၅၅

၂၈-၂-၅၇

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၇။

ဒေါက်တာဘဟန်

၁-၃-၅၇

၂၈-၁၀-၅၈

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၈။

ဦးဘစိန်

၂၉-၁၀-၅၈

၄-၄-၆၀

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၉။

ဦးရန်အောင်

၅-၄-၆၀

၂၁-၃-၆၁

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၁၀။

ဦးဘဆွေ

၁-၄-၆၁

၇-၃-၆၂

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၁၁။

ဦးဘစိန်

၈-၃-၆၂

၂၅-၉-၇၁

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၁၂။

ပါမောက္ခဦးလှအောင်

၂၅-၉-၇၁

၄-၃-၇၄

နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်

၁၃။

ဦးမောင်မောင်ကျော်ဝင်း

၄-၃-၇၄

၈-၁၁-၈၁

ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ

၁၄။

ဦးမြင့်မောင်

၉-၁၁-၈၁

၂၆-၇-၈၈

ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ

၁၅။

ဒေါက်တာမောင်မောင်

၂၇-၇-၈၈

၁၉-၈-၈၈

ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ

၁၆။

ဦးသောင်းတင်

၁၉-၈-၈၈

၁၈-၉-၈၈

ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ

၁၇။

ဦးသာထွန်း

၂၇-၉-၈၈

၉-၅-၂၀၀၃

ရှေ့နေချုပ်

၁၈။

ဦးအေးမောင်

၂၂-၇-၂၀၀၃

၃၀-၃-၂၀၁၁

ရှေ့နေချုပ်

၁၉။

ဒေါက်တာထွန်းရှင်

၃၀-၃-၂၀၁၁

၃၀-၃-၂၀၁၆

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

၂၀။

ဦးထွန်းထွန်းဦး

၅-၄-၂၀၁၆

ယနေ့အထိ

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဒုတိယရှေ့နေချုပ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ

မှတ်ချက်

 

 

မှ

အထိ

 

၁။

ဦးဘမော်

၁၉၇၂

၁၉၇၄

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၂။

ဦးကျော်ဝင်း

၂၇-၉-၈၈

၁၁-၄-၈၉

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၃။

ဦးခင်မောင်အေး

၁၁-၄-၈၉

၁-၂-၂၀၀၃

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၄။

ဒေါက်တာထွန်းရှင်

၂-၂-၂၀၀၃

၃၀-၃-၂၀၁၁

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၅။

ဦးဟန်ရှိန်

၂-၂-၂၀၀၃

၁၈-၆-၂၀၀၆

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၆။

ဦးမြင့်နိုင်

၂-၂-၂၀၀၃

၁၁-၃-၂၀၁၀

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၇။

ဦးထွန်းထွန်းဦး

၁၁-၈-၂၀၀၆

၃၀-၃-၂၀၁၆

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

၈။

ဦးဝင်းမြင့်

၁၂-၅-၂၀၀၆

ယနေ့အထိ

ဒုတိယရှေ့နေချုပ်

 

ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောရှေ့နေချုပ်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလ

မှတ်ချက်

 

 

မှ

အထိ

 

၁။

ဦးမောင်မောင်ကြည်

၁၉-၃-၁၉၇၂

၁၉၇၅

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂။

ဦးမျိုးထွန်းလင်း

၁၉-၁၂-၁၉၇၅

၂၈-၂-၁၉၈၉

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၃။

ဦးသောင်းညွန့်

၂၅-၅-၁၉၈၉

၁၂-၉-၁၉၉၂

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၄။

ဦးကျော်အေး

၁၄-၉-၁၉၉၂

၁၇-၁၂-၁၉၉၈

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၅။

ဒေါက်တာထွန်းရှင်

၂၂-၂-၁၉၉၉

၁-၂-၂၀၀၃

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၆။

ဦးမြညိမ်း

၂၉-၅-၂၀၀၃

၁၉-၆-၂၀၀၆

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၇။

ဦးတင်မြင့်

၂၂-၉-၂၀၀၆

၂၂-၆-၀၉

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၈။

ဦးဟန်ညွှန့်

၂၃-၆-၂၀၀၉

၁၈-၁-၂၀၁၀

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (တာဝန်)

၉။

ဒေါ်ကျင်စန်း

၁၈-၁-၂၀၁၀

၁၀-၃-၂၀၁၀

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (တာဝန်)

၁၀။

ဦးမြင့်ဝင်း

၁၀-၃-၂၀၁၀

၃-၇-၂၀၁၂

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (တာဝန်)

၁၁။

ဦးကျော်ဆန်း

၄-၇-၂၀၁၂

၂၉-၃-၂၀၁၆

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၂။

ဒေါ်နုနုယဉ်

၂၉-၃-၂၀၁၆

ယနေ့အထိ

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်