ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုေရွ့ေနခ်ဳပ္ရံုးမွ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေသာစာအုပ္မ်ားစာရင္း

၂၀၀၉ ခုနွစ္၊ န.ယ.က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔

ေစ်းႏႈန္း   ၁၀၀၀ က်ပ္

Myanmar Code Vol-VIII

ေစ်းႏႈန္း   ၅၅၀၀ က်ပ္

၂၀၁၀ ခုနွစ္၊ န.ယ.က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔

ေစ်းႏႈန္း   ၉၀၀၀ က်ပ္

     Myanmar Code Vol-XII       

ေစ်းႏႈန္း    ၉၀၀၀ က်ပ္

၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ န.ယ.က ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔

ေစ်းႏႈန္း   ၃၅၀၀ က်ပ္

     Myanmar Code Vol-XII       

ေစ်းႏႈန္း    ၉၀၀၀ က်ပ္

ဥပေဒေ၀ါဟာရအဘိဓာန္

ေစ်းႏႈန္း   ၂၀၀၀ က်ပ္္

Myanmar Laws 2010

ေစ်းႏႈန္း   ၇၀၀၀ က်ပ္

ဥပေဒပညာဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၉)၊ အမွတ္(၁)

ေစ်းႏႈန္း   ၁၅၀၀ က်ပ္

ဥပေဒပညာဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၉)၊ အမွတ္(၂)

ေစ်းႏႈန္း   ၁၅၀၀ က်ပ္

 ဥပေဒပညာဂ်ာနယ္၊   အတြဲ(၁၀)၊   အမွတ္(၁)       

ေစ်းႏႈန္း   ၂၀၀၀ က်ပ္္

ဥပေဒပညာဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၁၀)၊ အမွတ္(၂)

ေစ်းႏႈန္း  ၂၀၀၀ က်ပ္

၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား

ေစ်းႏႈန္း   ၆၀၀၀ က်ပ္

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဥပေဒမ်ား 

ေစ်းႏႈန္း   ၄၀၀၀ က်ပ္

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္ ့ႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား

ေစ်းႏႈန္း  ၅၀၀၀ က်ပ္

၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဥပေဒမ်ား

ေစ်းႏႈန္း  ၇၀၀၀ က်ပ္

Myanmar Laws 2012

ေစ်းႏႈန္း   ၂၅၀၀ က်ပ္

Myanmar Laws 2013

ေစ်းႏႈန္း  ၃၅၀၀ က်ပ္

The New First Aid in English 

ေစ်းႏႈန္း   ၁၂၀၀ က်ပ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး

ပဋိညာဥ္အက္ဥပေဒ

ေစ်းႏႈန္း   ၃၀၀၀ က်ပ္

ေရွ႕ေနပညာနိဒါန္း (ဦးျမင့္၀င္း) ေရႊဘို

ေစ်းႏႈန္း   ၂၀၀၀ က်ပ္္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား

ေစ်းႏႈန္း   ၁၅၀၀ က်ပ္္

၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား 

ေစ်းႏႈန္း   ၅၀၀ က်ပ္

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္

နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၆) ခုႏွစ္

ေစ်းႏႈန္း   ၄၀၀၀ က်ပ္