ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရောင်းချလျှက်ရှိသောစာအုပ်များစာရင်း

၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ န.ယ.က ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်

စျေးနှုန်း   ၁၀၀၀ ကျပ်

Myanmar Code Vol-VIII

စျေးနှုန်း   ၅၅၀၀ ကျပ်

၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ န.ယ.က ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်

စျေးနှုန်း   ၉၀၀၀ ကျပ်

     Myanmar Code Vol-XII       

စျေးနှုန်း    ၉၀၀၀ ကျပ်

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ န.ယ.က ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်

စျေးနှုန်း   ၃၅၀၀ ကျပ်

     Myanmar Code Vol-XII       

စျေးနှုန်း    ၉၀၀၀ ကျပ်

ဥပဒေဝေါဟာရအဘိဓာန်

စျေးနှုန်း   ၂၀၀၀ ကျပ််

Myanmar Laws 2010

စျေးနှုန်း   ရ၀၀၀ ကျပ်

ဥပဒေပညာဂျာနယ်၊ အတွဲ(၉)၊ အမှတ်(၁)

စျေးနှုန်း   ၁၅၀၀ ကျပ်

ဥပဒေပညာဂျာနယ်၊ အတွဲ(၉)၊ အမှတ်(၂)

စျေးနှုန်း   ၁၅၀၀ ကျပ်

 ဥပဒေပညာဂျာနယ်၊   အတွဲ(၁၀)၊   အမှတ်(၁)       

စျေးနှုန်း   ၂၀၀၀ ကျပ််

ဥပဒေပညာဂျာနယ်၊ အတွဲ(၁၀)၊ အမှတ်(၂)

စျေးနှုန်း  ၂၀၀၀ ကျပ်

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

စျေးနှုန်း   ၆၀၀၀ ကျပ်

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဥပဒေများ 

စျေးနှုန်း   ၄၀၀၀ ကျပ်

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန် ့နှင့် ကြေညာချက်များ

စျေးနှုန်း  ၅၀၀၀ ကျပ်

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဥပဒေများ

စျေးနှုန်း  ရ၀၀၀ ကျပ်

Myanmar Laws 2012

စျေးနှုန်း   ၂၅၀၀ ကျပ်

Myanmar Laws 2013

စျေးနှုန်း  ၃၅၀၀ ကျပ်

The New First Aid in English 

စျေးနှုန်း   ၁၂၀၀ ကျပ်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး

ပဋိညာဉ်အက်ဥပဒေ

စျေးနှုန်း   ၃၀၀၀ ကျပ်

ရှေ့နေပညာနိဒါန်း (ဦးမြင့်ဝင်း) ရွှေဘို

စျေးနှုန်း   ၂၀၀၀ ကျပ််

၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ

စျေးနှုန်း   ၁၅၀၀ ကျပ််

The Tale of the Bounty

စျေးနှုန်း   ၅၀၀ ကျပ်

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်

နည်းဥပဒေများ (၂၀၁၆) ခုနှစ်

စျေးနှုန်း   ၄၀၀၀ ကျပ်