ဆက္သြယ္ရန္

ရုံးအမွတ္ ၂၅ ၊ ေနျပည္ေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
တယ္လီဖုန္း     - ၉၅ - ၀၆၇ - ၄၀၄၀၅၄
ဖက္စ္            - ၉၅ - ၀၆၇ - ၄၀၄၁၀၆
အီးေမးလ္       - ago.h.o@mptmail.net.mm
website         - www.oag.gov.mm

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ား၏ လိပ္စာမ်ား