ဆက်သွယ်ရန်

ရုံးအမှတ် ၂၅ ၊ နေပြည်တော်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

တယ်လီဖုန်း     - ၉၅ - ၀၆၇ - ၄၀၄၀၅၄
ဖက်စ်            - ၉၅ - ၀၆၇ - ၄၀၄၁၀၆
အီးမေးလ်       - ago.h.o@mptmail.net.mm
website         - www.oag.gov.mm

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးများ၏ လိပ်စာများ