နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယ တစ်နှစ်တာ “ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး”

နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယ တစ်နှစ်တာ “ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး”
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယ တစ်နှစ်တာ “ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး”
1 of 1