ကော့ကရိတ်ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိသည် ခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်အတူ ရေဘေး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်

 

ကော့ကရိတ်ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ ဦးကျော်မင်းနိုင်သည် ခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ နှင့်အတူ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။